Lexicon

Doorheen deze kritische reflectie gebruiken we af en toe woorden of afkortingen die niet algemeen gekend zijn. Hieronder geven we meer uitleg.

Academische bachelor

Een opleidingstraject in het hoger onderwijs, EQF niveau 6, omvat 180 studiepunten met theoretisch en wetenschappelijk gericht onderwijs of vorming in de kunsten. Typisch gericht op doorstroom naar een masteropleiding.

Academische raad

Een medezeggenschapsorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, van het personeel en van de studenten. Alle personeelsleden en studenten zijn vrij om de vergaderingen bij te wonen.
De Academische Raad heeft informatierecht en advies- en overlegbevoegdheid over de aangelegenheden die de hogeschool in haar geheel betreffen

Actieplan

Zie meerjarenactieplan

Algemene Vergadering

Het hoogste bestuursorgaan van LUCA binnen de rechtspersoon van vzw (“vereniging zonder winstoogmerk”). De samenstelling van de Algemene Vergadering van LUCA is identiek aan die van de andere hogescholen binnen de associatie, en van de Inrichtende Overheid van de KU Leuven. De vergadering is samengesteld uit de voorzitters van alle betrokken hogescholen, leden namens de universiteit, en onafhankelijke leden.

Allocatie (“allocatiemodel”, “interne allocatie”)

Het directiecomité bepaalt voor opleidingen, onderzoekseenheden en diensten de personeelsomkadering (‘streefkader’) en het werkingsbudget op basis van een intern rekenmodel. Voor opleidingen is de allocatie gekoppeld aan studentenaantallen. De noden worden jaarlijks besproken tijdens de beleids- en budgetcommissies in november.

Artistieke Toelatingsproef (ATPr)

In de meeste opleidingen van LUCA kunnen studenten pas starten wanneer ze slagen voor een toelatingsproef. Het gaat om de academische bacheloropleidingen Muziek, Drama, Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Productdesign, en de professionele bachelors Visual design en Film/TV/Video .

Associatie KU Leuven

De Associatie KU Leuven is een netwerk van vier hogescholen (Vives, Odisee, Thomas More en UCLL), één school of arts (LUCA) en één universiteit (KU Leuven) verspreid over 23 steden in Vlaanderen en Brussel die samenwerken op het vlak van onderwijs en onderzoek, en de ondersteuning daarvan (ICT, logistiek, infrastructuur, verkzekeringen, samenaankoop…).

ATP

Administratief en Technisch Personeel: één van de twee grote categorieën van statuten binnen het Vlaamse hoger onderwijs (de andere categorie is het OP: Onderwijzend Personeel).

Auditcomité

Het auditcomité adviseert het bestuursorgaan vanuit een toezichthoudende rol op de organisatie. Het comité bestaat ten minste uit drie bestuurders uit de eerste en tweede geleding, die geen uitvoerende rol opnemen binnen LUCA.

Beleids- en budgetcommissies (BBC)

Halfjaarlijkse overleg tussen leidinggevenden en leden van het directiecomité met als opdracht input te geven op de voorgestelde doelen, acties, omkadering en budget, en deze te checken op hun (tussentijds) resultaat.

Beleidsplan

Het LUCA-beleidsplan 2021-2027 omvat acht strategische doelstellingen.

Bestemd fonds

De bestemde fondsen zijn reserves van de instelling die in voorgaande jaren apart gezet zijn en een specifiek doel voor ogen hebben. LUCA heeft bijvoorbeeld een bestemd fonds specifiek voor de prefinanciering van nieuwe opleidingen.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is collegiaal verantwoordelijk voor het strategisch beleid van LUCA, en is het op één na hoogste orgaan binnen de vzw. Ten hoogste 20 bestuurders worden aangesteld door de Algemene Vergadering. Er zijn vier geledingen: (1) onafhankelijke bestuurders (externen, die de meerderheid vormen), (2) twee bestuurders namens KU Leuven, (3) twee studenten, en (4) de algemeen directeur en de algemeen beheerder.

Blackboard

Software voor een digitale leeromgeving die de basis vormt van Toledo.

Buro

Sommige grotere opleidingen hebben een “buro” (of “bureau”) waarin coördinatoren samen overleggen en de POC voorbereiden. Zie ook “sub-POC”.

Codex Hoger Onderwijs

De Codex Hoger Onderwijs is de wettekst die de decretale bepalingen voor het hoger onderwijs in Vlaanderen bevat. De codex bepaalt onder meer de onderwijsbevoegdheden van de instellingen, de contouren van de onderwijsorganisatie, de omvang en verdeling van de overheidsfinanciering, de verplichte medezeggenschap, en de reglementering voor het personeel.

Commissie onderwijs

(voordien Onderwijsraad) Beleidsorgaan binnen LUCA dat het directiecomité adviseert over het onderwijsbeleid. De commissie is samengesteld uit alle opleidingshoofden, een vertegenwoordiging van de studenten, en de vicedecaan onderwijs, die tevens voorzitter is van de commissie.

Commissie onderzoek

(voordien Onderzoeksraad) Beleidsorgaan binnen LUCA dat het directiecomité adviseert over het onderzoeksbeleid van LUCA, dat wordt uitgebouwd binnen de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. De commissie is samengesteld uit alle onderzoekshoofden, een vertegenwoordiger van de doctoraatsstudenten, een vertegenwoordiger van de postdoctorale onderzoekers, en de vicedecaan onderzoek, die tevens voorzitter is van de commissie.

Connect

Connect is het administratief overleg dat zorgt voor afstemming binnen de diensten over de ondersteunende processen op het niveau van LUCA en de campussen. Het overleg bestaat uit de leidinggevenden en coördinatoren van de ondersteunende diensten, onder voorzitterschap van de algemeen beheerder en de administratief directeur.

Digitaal onderwijsrijbewijs

Een intensieve cursus die een kritische digitale geletterdheid bij docenten wilt aanbrengen. De cursus is modulair en heeft aandacht voor het specifieke van hoger kunstonderwijs.

Digitale werkplek

De digitale werkplek is de verzamelnaam voor het ecosysteem van digitale toepassingen en communicatiekanalen binnen LUCA. De digitale werkplek wordt ontsloten via een portaal, my.luca-arts.be.

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van LUCA. De algemeen directeur – decaan is voorzitter van het directiecomité. De algemeen beheerder, administreatief directeur en de vicedecanen zijn vaste leden. Verder duidt het bestuursorgaan nog drie leden aan die een leidende rol hebben binnen onderwijs of onderzoek.

Domeinspecifieke leerresultaten (DLR)

Deze omvatten op Vlaams niveau voor één bepaalde opleiding de leerresultaten als geïntegreerde competenties. Of als een samenhangend geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes.

ECTS-fiche

Een document met informatie over de doelstellingen, inhoud van een opleidingsonderdeel, de onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten. Alle ECTS-fiches samen vormen de programmagids, op basis waarvan studenten hun studieprogramma samenstellen.

Erasmus Mundus Joint Master (EMJM)

Gezamenlijke en geïntegreerde masteropleidingen die worden opgezet en uitgevoerd door een internationaal partnerschap van hogeronderwijsinstellingen. Er zijn steeds ten minste drie instellingen uit drie verschillende landen betrokken, waarvan er ten minste twee EU-lidstaten moeten zijn. LUCA telt drie Eramus Mundus Joint Master-programma’s.

Erasmus+ Knowledge Alliance

Erasmus+ is het programma van de EU dat onderwijs, training, jeugd en sport in Europa ondersteunt. Binnen dit door de EU gefinancierde kader zijn Knowledge Alliances transnationale en resultaatgerichte onderzoeksprojecten om de innovatiecapaciteit van Europa te versterken en innovatie te bevorderen in het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de bredere sociaaleconomische omgeving. Knowledge Alliances streven ernaar om nieuwe, innovatieve en multidisciplinaire benaderingen voor onderwijs en leren te ontwikkelen, ondernemerschap en ondernemersvaardigheden van hoger onderwijs en bedrijfspersoneel te stimuleren, en kennisuitwisseling, stroming en co-creatie te vergemakkelijken.

EVA.OPO

Online tool voor het evalueren van opleidingsonderdelen.

Faculteit Kunsten

Zie geassocieerde Faculteit Kunsten

Futures cone

De Futures cone (Voros, J.) beschrijft zes categorieën waarbinnen toekomstbeelden vorm (kunnen) krijgen.

Geassocieerde Faculteit Kunsten

De academische ruimte voor artistiek onderzoek, opgericht als faculteit binnen de groep Humane Wetenschappen van de KU Leuven. Het geassocieerde statuut komt voort uit het feit dat de faculteit wel bevoegd is voor de doctoraatsopleiding maar niet voor bachelor- of masteropleidingen (die decretaal enkel ingebed kunnen worden in de School of Arts). De leden van de faculteit combineren hun hoofdaanstelling binnen LUCA met een bijzonder statuut aan KU Leuven.

Graduaat

Een opleidingstraject in het hoger onderwijs, EQF niveau 5, omvat 90 of 120 studiepunten (“associate degree” in Nederland). Graduaatsopleidingen behoren tot het beroepsgericht hoger onderwijs en zijn typisch gericht op een specifiek werkveld. Vanaf 2024 zal LUCA een eerste graduaatsopleiding aanbieden, in samenwerking met Arteveldehogeschool.

Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC)

Een medezeggenschapsorgaan samengesteld uit verkozen afgevaardigden van het personeel en vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur. Binnen het comité onderhandelt LUCA als werkgever over personeelsgebonden aspecten van het beleid.

Intern reglement

Het intern regelement van LUCA beschrijft algemene principes, medezeggenschap, beleidsstructuur en eindverantwoordelijkheden. Het is het de basis voor de werking van LUCA, in het verlengde van de statuten van de vereniging.

Leerlijnen

In 2016-2017 werkte de onderwijsraad LUCA-brede leerlijnen uit voor bachelor en master, gegroepeerd rond vier invalshoeken: onderzoek & reflectie, creatie & realisatie, communicatie & ondernemingszin, maatschappij & engagement.

LUCA.breakout

LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld. LUCA kiest daarbij voor een bundeling van middelen. Er werd hiervoor een centraal budget gecreëerd waar op laagdrempelige wijze ondersteuning kan worden aangevraagd voor welomschreven initiatieven.

LUCA.kort

Tweewekelijkse nieuwsbrief met brede scope voor alle medewerkers en studenten.

LUCA.stimuLEERt

LUCA wil onderzoekers, docenten en medewerkers stimuleren om hun talenten verder te ontplooien of hun competenties te vergroten. LUCA kiest daarbij voor een bundeling van middelen. Er werd hiervoor een centraal budget gecreëerd waar op laagdrempelige wijze ondersteuning kan worden aangevraagd voor welomschreven initiatieven.

Master

Een opleidingstraject in het hoger onderwijs, EQF niveau 7, omvat 60 of 120 studiepunten. Toegang tot de master vereist een academisch bachelordiploma. Professionele bachelors kunnen toegang krijgen tot de master via een schakelprogramma. Bijzondere masteropleidingen zijn de “educatieve masters” (die de lerarenopleiding omvatten), master-na-master-opleidingen (die enkel na een eerdere master gevolgd kunnen worden), en Erasmus Mundus Joint Masters (die in een Europees verband worden georganiseerd).

ME(e)T LUCA

Verzamelnaam voor alle interne professionalisering; de online korte MEET-LABS, de jaarlijkse studiedag MEGA-MEET, de online community/leerplatform waar de docent zeer veel info vindt over lesgeven, evalueren, blended leren etc.

Meerjarenactieplan

Het plan waarin een opleiding, onderzoekseenheid of dienst de voorgenomen acties zo SMART mogelijk weergeeft. Acties kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere strategische doelstellingen, een kwaliteitskenmerk of KOPERA-opvolgingspunt. Een actie kan over meerdere jaren gespreid worden en een bredere doelstelling kan meerdere acties omvatten.

Microcredential

Microcredentials zijn korte opleidingstrajecten om specifieke competenties te verwerven en zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF)

Fonds binnen de Associatie KU Leuven om onderwijsontwikkelingsprojecten te financieren.

Onderzoekshoofd

Staat binnen LUCA aan het hoofd van een onderzoekseenheid. Er is één onderzoekseenheid per stad: Intermedia in Brussel, Inter-Actions in Genk, Image in Gent, en Music & Drama in Leuven. Het onderzoekshoofd draagt de verantwoordelijkheid over de personeelsleden en het budget verbonden aan de eenheid.

Onderzoeksraad (OERA)

Is de benaming die doorgaans gebruikt wordt voor het overleg binnen een onderzoekseenheid op een bepaalde campus. Tot voor kort was “onderzoeksraad” ook de naam voor de LUCA-brede commissie onderzoek.

OP

Is de benaming die doorgaans gebruikt wordt voor het overleg binnen een onderzoekseenheid op een bepaalde campus. Tot voor kort was “onderzoeksraad” ook de naam voor de LUCA-brede commissie onderzoek.Onderwijzend Personeel: één van de twee grote categorieën van statuten binnen het Vlaamse hoger onderwijs (de andere categorie is het ATP: Administratief en Technisch Personeel).

Opleidingscommissie (OC)

Een nieuw orgaan binnen de aangepaste POC-werking vanaf 2024 (op basis van de werf “één.LUCA”). De opleidingscommissie bestaat uit alle docenten en studenten die lesgeven en studeren aan een bepaald traject.

Opleidingshoofd

Staat binnen LUCA aan het hoofd van een opleiding op een bepaalde campus. Als voorzitter van de POC is het opleidingshoofd verantwoordelijk voor het onderwijs en organisatie ervan. Tevens draagt het opleidingshoofd de verantwoordelijkheid over de personeelsleden en het budget verbonden aan de opleiding.

Opleidingsonderdeel (OPO)

Een opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten, heeft een omvang van ten minste 3 studiepunten en valt onder de verantwoordelijkheid van één POC.

PDCA

Plan-Do-Check-Act-cyclus geeft handvaten voor het cyclisch proces van plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren.

Permanente Opleidingscommissie (POC)

De permanente onderwijscommissie heeft een sleutelrol met betrekking tot de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een of meerdere opleidingen. De POC bestaat uit docenten en studenten, die met elkaar in dialoog treden over het onderwijs om zo de kwaliteit ervan te realiseren en te borgen. In de huidige structuur is er één POC per opleiding per campus, onder voorzitterschap van het opleidingshoofd. Vanaf 2024 komen er (op basis van de werf “één.LUCA”) campus- en opleidingsoverschrijdende POC’s, en wordt het overleg op lokaal niveau de OC (opleidingscommissie).

Possible future

Possible Futures zijn de toekomstbeelden die we als mogelijk beschouwen op basis van kennis die we in het heden nog niet hebben, maar in de toekomst mogelijkerwijs wel zullen hebben.

Preferred future

Preferred Futures zijn de toekomstbeelden waarvan we vinden dat ze zouden moeten plaatsvinden. Dat gebeurt op basis van normatieve beoordelingen en waarden die we in het heden hanteren.

Probable future

Probable Futures zijn de toekomstbeelden waarvan we aannemen dat ze ingang zullen vinden. Die aanname gebeurt op basis van wat we in het heden zien als een trend.

Professionele Bachelor

Een opleidingstraject in het hoger onderwijs, EQF niveau 6, omvat 180 studiepunten, de theorie wordt concreet en praktijkgericht behandeld. Typisch gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt of, via een schakelprogramma, een masteropleiding.

Programmadirecteur

Een nieuwe functie binnen de aangepaste POC-werking vanaf 2024 (op basis van de werf “één.LUCA”). De campus- en opleidingsoverschrijdende POC’s zullen worden voorgezeten worden door een programmadirecteur. In de huidige werking heeft het opleidingshoofd de bevoegdheid van programmadirecteur, als voorzitter van de huidige POC (één per opleiding per campus).

Projected future

Projected Futures zijn de toekomstbeelden die een verderzetting zijn van het heden, zonder grote veranderingen of aanpassingen. Ze worden vaak aangeduid als “business as usual”. Ze volgen uit een continue ontwikkeling van wat we in het heden kennen of als referentiekaders hanteren.

SMART-principe

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Kenmerken voor een helder en concreet actiepunt.

Strategische doelstellingen

Het LUCA-beleidsplan 2021-2027 omvat acht strategische doelstellingen.

Sub-POC

Sommige grotere opleidingen hebben een “sub-POC” waarin coördinatoren samen overleggen en de POC voorbereiden. Zie ook “buro”.

Subsidiariteit

Het beginsel dat beslissingen in de hiërarchie niet door een “hoger” niveau genomen moeten worden wanneer het “lagere” niveau voldoende bekwaam en bevoegd is.

Sustainable Development Goals (SDG)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn wereldwijd bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de doelen aangenomen. Met deze doelen willen zij in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. (17 doelen)

Toledo

Het digitaal ecosysteem voor onderwijsleeractiviteiten (onderwijsleerplatform) voor studenten en docenten van LUCA, dat binnen de Associatie KU Leuven wordt gedeeld door vijf partners. De naam Toledo staat voor Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen. Elk opleidingsonderdeel heeft hier zijn eigen ruimte om studenten info te geven, opdracht te geven en in te laten dienen, te contacteren, examens af te nemen…

Vlaamse Hogescholenraad

Koepelorganisatie van alle Vlaamse hogescholen, inclusief de Schools of Arts. Vroeger afgekort als VLHORA.

Voorsprongfonds

Projectfonds van de Vlaamse Regering in het kader van de EU Relancemiddelen met als doel een stimulans te geven aan het hoger onderwijs na de corona-pandemie.

Werkgroep Cijfers

Een interne werkgroep binnen LUCA die data-rapporten en enquêteresultaten analyseert en voorziet van adviezen voor het directiecomité en opleidingsverantwoordelijken.

Werven (directiewerven)

De implementatie van de strategische doelstellingen vergt ook aanpassingen op instellingsniveau. Hiertoe bepaalt het directiecomité zogenaamde ‘werven’, acties die transversaal en instellingsbreed zijn en getrokken worden door een directielid.