7. Colofon

Deze kritische reflectie kwam doorheen het academiejaar 2022-2023 tot stand met de hulp van veel stakeholders binnen en buiten LUCA en paste binnen een bredere dialoog en informatieronde die we hielden over de instellingsreview en bij uitbreiding het instellingsbeleid en kwaliteitszorgcultuur.

Toelichting over de instellingsreview en de vorderingen van de verschillende voorbereidende fasen vond herhaaldelijk plaats via de interne participatie- en overlegorganen. Een stuurgroep met interne en externe experten, alsook het auditcomité en bestuursorgaan hielden de vinger aan de pols en gaven advies over de te nemen en genomen stappen. Het directiecomité overzag de uitwerking van deze stappen en nam de beslissingen.

7.1 Kritische reflectie

Voor de inhoud van de kritische reflectie baseerden we ons grotendeels op de checks en evaluaties die gebeuren binnen het standaard beleidskader en -cyclus, aangevuld met reeds bestaande interne en externe evaluatierapporten. Voor een aantal thema’s organiseerden we in het voorjaar 2023 vier focusgesprekken die open stonden voor alle personeelsleden en studenten. Meer dan 80 personeelsleden meldden zich voor één of meerdere van deze gesprekken aan. Er waren op deze gesprekken geen studenten aanwezig. Zij werden eerder wel betrokken via een wedstrijd om via een artistieke expressie uiting te geven aan wat LUCA voor hen betekende. Hun input werd wel specifiek reeds geregistreerd in onder meer de evaluatie van het KOPERA-kader en via een vertegenwoordiger in de stuurgroep instellingsreview van LUCA.

De finale tekst werd door een klein groepje tijdens de zomer 2023 geschreven en in meerdere stadia voorgelegd en besproken met interne en externe lezers. We kozen specifiek voor enkel externen die niet uit de onderwijswereld kwamen om de tekst mee na te lezen.

De visuele stijl van de kritische reflectie werd ontwikkeld door Anne Manteleers, alumna media en information design van de opleiding beeldende kunsten in Brussel. Zij ontwierp icoontjes voor een tachtigtal begrippen die in de tekst voorkomen, alsook de samengevoegde mozaïek die bovenaan elke hoofdstuk zichtbaar is.

Schetsen uit het ontwerpproces voor de stijl van de kritische reflectie, Anne Manteleers

7.2 Verduurzaming van de reflecties en ondernomen stappen

LUCA kon voor een groot deel van de inhoud van deze reflectie terugvallen op reeds bestaande evaluatiedocumenten en zette bijkomend nieuwe initiatieven op om tot een allesomvattende reflectie te komen. Deze initiatieven hebben we zo veel mogelijk laten samenvallen met de bestaande werking of de input ervan gebruikt om de bestaande werking een extra duw in de rug te geven.

Een peerreview (test panel voor de instellingsreview) in het voorjaar van 2022 leverde meer input op waar het directiecomité gebruik van maakte om haar beleidswerven voor het academiejaar 2022-2023 te prioriteren. De bijkomende input die we verzamelden, onder meer door de focusgesprekken, werden eveneens gebruikt voor het bepalen van de werven voor 2023-2024 of het bepalen van de agenda van organen, zoals de commissie onderwijs.

De eerdere informatieronde over de instellingsreview op de medezeggenschapsorganen gaf ons reeds een kapstok om ook het (vernieuwde) interne kwaliteitskader en de beleidscyclus toe te lichten. Net zoals de oproep naar studenten voor een artistieke impressie over LUCA een kapstok bood om het beleidsplan onder de aandacht te brengen, zullen acties met betrekking tot het publiceren en bekendmaken van deze kritische reflectie ons helpen om ‘het verhaal van LUCA’ en de strategische doelstellingen op een nieuwe manier te communiceren naar de brede gemeenschap.

De redactie van deze tekst viel ten slotte samen met de redactie van de teksten voor het nieuwe intranet en de nieuwe corporate website, waardoor schrijf- en redigeerwerk hergebruikt kon worden.